zamknij         x
Serwis www.conradfestival.pl używa plików cookies zgodnie z opisaną polityką prywatności. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na użycie plików cookies.


regulamin

« wstecz
 

REGULAMIN
Nagrody Literackiej Miasta Krakowa pn. „Nagroda im. J. Conrada - Korzeniowskiego”


POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

1. Organizatorem konkursu Nagrody Literackiej Miasta Krakowa pn. „Nagroda im. J. Conrada Korzeniowskiego”, zwanej dalej Nagrodą Conrada, jest Gmina Miejska Kraków.
2. Partnerami strategicznymi Nagrody są: Instytut Książki, Fundacja Tygodnika Powszechnego oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe. Prawa i obowiązki Organizatora i Partnerów zostaną uregulowane na mocy odrębnego porozumienia.
3. Celem Nagrody Conrada jest wyróżnienie i promocja debiutów w literaturze polskiej, w kategorii „proza”.
4. Nagroda Conrada przyznawana jest dorocznie w kategorii debiut roku (za książkę debiutancką uznaje się pierwszą, samodzielną i indywidualną publikację autora w formie drukowanej z nadanym numerem ISBN).
5. Do danej edycji Nagrody Conrada można zgłaszać pierwsze wydania książek, które ukazały się pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego daną edycję Nagrody Conrada.
6. Nagrodę Conrada stanowią:
a) statuetka,
b) nagroda pieniężna nie niższa niż 30 000 PLN brutto, której fundatorem jest Gmina Miejska Kraków,
c) pobyt rezydencjalny w Krakowie, organizowany i fundowany przez Instytut Książki, w terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca w roku pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego następującego po przyznaniu Nagrody Conrada,
d) promocja nominowanych autorów oraz laureata Nagrody Conrada podczas Festiwalu Conrada, organizowanego przez Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz Fundację Tygodnika Powszechnego, w edycji następującej po roku, w którym przyznano Nagrodę,
e) promocja nominowanych autorów oraz laureata Nagrody Conrada na łamach dodatku conradowskiego wydawanego wraz z „Tygodnikiem Powszechnym”.

TRYB ZGŁASZANIA KSIĄŻEK DO KONKURSU
§ 2.

1. Prawo do zgłaszania książek do Nagrody Conrada mają: autorzy, krytycy literaccy, wydawnictwa oraz członkowie kapituły Nagrody Conrada. Wnioski mogą zgłaszać także czytelnicy za pośrednictwem wydawców.
2. W zgłoszeniu powinien być podany: tytuł książki, autor, wydawnictwo, rok wydania oraz numer ISBN. Do zgłoszenia należy dołączyć pięć egzemplarzy książki.
3. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa: w roku bieżącym - 31 sierpnia oraz każdego następnego roku kalendarzowego - 30 kwietnia. Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą uwzględniane.
4. Zgłoszenia należy złożyć w Kancelarii Magistratu Urzędu Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4 lub przesłać drogą pocztową na adres wydziału właściwego ds. kultury Urzędu Miasta Krakowa, z dopiskiem na kopercie „Nagroda Conrada”.

TRYB PRZYZNAWANIA NAGRODY
§ 3.

1. Konkurs składa się z 4 etapów:
a) etap pierwszy – weryfikacja nadesłanych wniosków przez kapitułę konkursu pod względem zgodności z kryteriami przyjętymi w niniejszym regulaminie oraz wybór 5 książek nominowanych do Nagrody Conrada;
b) etap drugi – ogłoszenie nominowanych do Nagrody Conrada w magazynie conradowskim, na stronie www Instytutu Książki, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na stronie www.krakow.pl oraz, połączone z oficjalnym otwarciem głosowania czytelników, na stronie www Festiwalu Conrada;
c) etap trzeci – cykl spotkań z 5 nominowanymi autorami podczas Festiwalu Conrada;
d) etap czwarty – podliczenie głosów oraz ogłoszenie zwycięzcy Nagrody Conrada podczas Festiwalu Conrada.
2. W przypadku jednakowej liczby głosów uzyskanych w drodze głosowania nagroda pieniężna zostanie proporcjonalnie podzielona pomiędzy zwycięzców.
3. Z udziału w konkursie wyklucza się książki, których autorami lub współautorami są:
a) członkowie kapituły;
b) osoby zatrudnione przez Organizatorów i Partnerów Nagrody Conrada.

KAPITUŁA
§ 4.
 
1. Wnioski o przyznanie Nagrody Conrada rozpatruje i opiniuje kapituła konkursu Nagrody Literackiej Miasta Krakowa pn. „Nagroda im. J. Conrada - Korzeniowskiego”
2. Kapituła konkursu składa się z 7 osób, w tym po jednym przedstawicielu Instytutu Książki, Krakowskiego Biura Festiwalowego oraz Fundacji Tygodnika Powszechnego.
3. Przewodniczącego oraz pozostałych członków kapituły powołuje na trzyletnią kadencję Prezydent Miasta Krakowa. Do kapituły następnych kadencji mogą zostać powołani członkowie kapituły kadencji poprzedniej.
4. Przewodniczący kieruje pracami i przewodniczy obradom kapituły.
5. Członkostwo w jury ustaje w wyniku rezygnacji złożonej przez członka kapituły, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych, odwołania przez Prezydenta Miasta Krakowa lub śmierci członka kapituły. W takich przypadkach Prezydent Miasta Krakowa powołuje nowego członka kapituły.
6. Kapituła podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej 4 członków kapituły. W razie równego podziału głosów decyduje głos przewodniczącego.

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KAPITUŁY
§ 5.
 
1. W każdej edycji Nagrody Conrada kapituła, po uprzednim zapoznaniu się z propozycjami zgłoszonymi do nagrody, odbywa przynajmniej 1 posiedzenie poświęcone weryfikacji oraz wyborowi 5 książek nominowanych do Nagrody Conrada.
2. Członek kapituły nieobecny na posiedzeniu zobowiązany jest do przedstawienia swoich rekomendacji na piśmie. Pisemna rekomendacja nie dotyczy posiedzenia ostatecznie decydującego o przyznaniu Nagrody Conrada.
3. Kapituła podejmuje decyzje w oparciu o postanowienia Regulaminu Nagrody Conrada.
4. Członkowie kapituły zobowiązani są do zachowania poufności obrad.

UROCZYSTOŚĆ OGŁOSZENIA I WRĘCZENIA NAGRODY
§ 6.
 
1. Uroczyste wręczenie Nagrody Conrada odbywa się corocznie w październiku ostatniego dnia Festiwalu Conrada w Krakowie.
2. Autorzy i wydawcy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utworów bądź ich fragmentów podczas gali wręczenia Nagrody Conrada oraz do celów promocyjnych.

Wyszukaj w serwisie

newsletter

 
 


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego